Home Privacy Policy

Privacy Policy

POLITIKA E PRIVATËSISË NË WEB
Me Politikat e Privatësisë Lajmiifundit.com sqaron se ku dhe si mbrohen të dhënat personale të të gjithë vizitorëve. Kjo politikë zbatohet për www.Lajmiifundit.com
Çdo përdorues pas regjistrimit deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politika e Privatësisë sonë.
Në përputhje të plotë me Ligjin “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (të ndryshuar), Lajmifundit.al garanton se pasi informacioni mbërrin në Web serverin tonë, aty implementohet një sistem sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave.
Sqarojmë se ky system sigurie është i ngritur sipas rregullave në një prej vendeve anëtare të BE dhe zbaton rreptësisht të gjitha praktikat europiane dhe globale për mbrojtjen e të dhënave personale të individëve dhe subjekteve.
Me plotësimin e aplikimit online, ku përdoruesit i kërkohet psh, emri, IP, ky i fundit deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë, vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale, ndërsa në çdo moment i lind e drejta që, nëpërmjet kërkesës pranë Lajmifundit.al, të aksesojë këto të dhëna, si dhe të kërkojë korigjimin e tyre.
Garantojmë çdo vizitor të faqes se Lajmifundit.al mbështetet dhe vlerëson parimin e transparencës duke garantuar te secili prej vizitorëve tane siguri dhe zbatimin e ligjeve e konventave ndërkomëtare në përpunimin e informacionit tuaj.